Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

05 września 2016 13:02 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

2016-17 Programowanie step by step w Cyfrowej Szkole

„Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu.
Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia
o rzeczach niezwiązanych z informatyką.”
/Bill Gates/

Zaproponowany w niniejszej innowacji program nauczania programowania „Programowanie step by step w Cyfrowej szkole” ma na celu rozbudzić w uczniach potrzebę wytyczania nowych ścieżek rozwoju, kreatywnego wykorzystywania możliwości jakie dają nowoczesne technologie, dzielenia się swoimi pomysłami z całym światem. Uczniowie będą mieli możliwość tworzenia własnych gier komputerowych, co pozwala na naukę kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wpływa na umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką. Dzięki nauce programowania uczeń będzie potrafił ze zrozumieniem realizować własne projekty z wykorzystaniem TIK.

Temat innowacji: PROGRAMOWANIE STEB BY STEP W CYFROWEJ SZKOLE

Autor innowacji i nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agata Zglinicka

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Dunowie

Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno–programowa. Programem zostanie objęta grupa uczniów z klas 4-6.

 

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017, od 05 września 2016 r do 23 czerwca 2017 r.

 PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
    z późn. zm.) - art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt 4.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
    w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.: Dz. U.
    z 2011r., Nr 176, poz. 1051).

Wprowadzając innowację pedagogiczną, wychodzimy naprzeciw planom Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego wprowadzenia tematyki nauczania programowania do polskich szkół „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. Celem tego projektu jest przetestowanie dostępnych rozwiązań umożliwiających włączenie programowania do edukacji formalnej, w tym: programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, metod i technik kształcenia oraz samokształcenia uczniów i nauczycieli, a także narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Program jest poszerzeniem oferty działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Dunowie, której jestem pracownikiem.

Szkoła  Podstawowa  w  Dunowie  zapewnia  odpowiednie  warunki  kadrowei organizacyjne niezbędne do planowania działań innowacyjnych. Rodzice uczniów nie będą ponosić kosztów związanych z wprowadzeniem innowacji.  Innowacja będzie prowadzona na zajęciach komputerowych w klasach 4-6 w wymiarze jednej godziny. Uczniowie będą pracować m. in. w środowisku Scratch oraz Baltie 3 wykorzystując materiały dostępne w Internecie na stronach Godzina Kodowania, Mistrzowie Kodowania oraz www.sgpsys.com.

Za prowadzoną innowację autor nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań uczniów.

 Cele ogólne innowacji:

-     umożliwienie uczniom nauki programowania polegającej na rozszerzeniu treści wynikających z podstawy programowej nauczania ogólnego,
-     poznanie podstaw programowania Baltie 3 i Scratch,
-     poszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, podnoszenie poziomu nauczania i jakości pracy,
-     nauka samodzielnego myślenia logicznego i algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera,
-     rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

Metody:

- metody podające (słowne): wykład, instrukcja, opis, pogadanka;
- metody problemowe (poszukujące): stwarzanie sytuacji problemowej;
- metody eksponujące (oglądowe): pokaz, film, prezentacje programów
  komputerowych;
- metody praktyczne: ćwiczenia, projekt, eksperyment, obserwacja;
- metody programowane: praca z komputerem;
- metoda projektów;
- uczenie się przez osobiste doświadczenia (ograniczamy liczbę podawanych
  informacji do niezbędnego minimum i dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć
  samodzielną pracę).

 Niezbędne środki dydaktyczne:

- komputery z dostępem do Internetu;
- oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu (Baltie 3 i Scratch)
- tablica interaktywna.

Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Uczeń nie jest jedynie biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Kształtuje samodzielne myślenie - logiczne i algorytmiczne - w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych  z informatyką, dziedzinach. Należy w tym miejscu dodać, iż tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, lecz całego społeczeństwa.

Mierzalnym efektem zrealizowanej innowacji pedagogicznej będą gry, programy i animacje stworzone przez uczniów uczestniczących w zajęciach, które zostaną udostępnione w serwisie scratch.mit.edu/ oraz na stronie internetowej szkoły www.spdunowo.superszkolna.pl. .

Na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2017 r. zostanie dokonana ocena realizacji założeń  innowacji.

Netografia:
- www.mistrzowiekodowania.pl
- www.scratch.mit.edu
- www.wiki.mistrzowiekodowania.pl 
- http://www.baltie.net
- www.migra.pl   
- baza dostępnych w Internecie scenariuszy zajęć dotycząca programowania
  w Scratch i Baltie 3

Przeczytano: 155 razy. Wydrukuj|Do góry